Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van WBN Software Solutions BV.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van WBN Software Solutions BV zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Raxco Software.

Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

1.    Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen WBN Software Solutions BV, verder aan te duiden als WBN, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met WBN overeengekomen te worden.

1.2.    Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden volstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met WBN een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie WBN een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3.    Indien WBN niet steeds de strikte nalevering van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat WBN het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5.    Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden WBN niet, tenzij deze schriftelijk door WBN zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat WBN een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van WBN niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaard, onweersproken laat.

2.    Artikel 2.  Aanbiedingen

2.1.    Alle door WBN gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2.    Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door WBN met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3.    Door WBN verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4.    De afnemer is zich er van bewust en accepteert mitsdien dat WBN voornamelijk een wederverkoper van IT producten is en dat iedere offerte naar beste weten is vastgesteld op grond van informatie van de toeleverancier van WBN omtrent hoeveelheden, versies, modellen en verwachtte leveringstermijnen van de IT producten en dat WBN hiervoor generlei verantwoordelijkheid kan dragen, tenzij zulks uitdrukkelijk anderszins is aangegeven in de offerte.

2.5.    WBN behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling  vooraf te verlangen.

3.    Artikel 3.  Overeenkomst

3.1.    Een overeenkomst komt tot stand nadat WBN een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat WBN met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2.    Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3.    Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden WBN slechts voor zover zij door WBN schriftelijk zijn bevestigd.

3.4.    WBN is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.    Artikel 4.  Wijzigingen en Meerwerk

4.1.    Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt WBN het recht voor om de afnemer de door WBN reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

4.2.    Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door WBN schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na verzenddatum van de bovenbedoelde kennisgeving door WBN.

5.    Artikel 5.  Prijzen

5.1.    Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW. Ten aanzien van opdrachten tot € 1.000,00 exclusief BTW geldt, dat een opslag van € 10,00 aan order- en administratiekosten in rekening wordt gebracht.

5.2.    De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is WBN gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.    Artikel 6.  Reclames

6.1.    De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan WBN gemeld te worden.

6.2.    Onverminderd hetgeen in 6.1 is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, schriftelijk aan WBN gemeld te worden.

6.3.    Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in .2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen die maanden na aflevering  van de goederen schriftelijk aan WBN te worden gemeld.

6.4.    Na het verstrijken van de respectievelijk in 6.1 en 6.2 en 6.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door WBN in behandeling genomen.

6.5.    Indien en voor zover de reclame door WBN gegrond wordt bevonden, is WBN uitsluitend verplicht het(de) gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van WBN, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6.6.    Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van WBN.

6.7.    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van WBN. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door WBN nader op te geven adres.

7.    Artikel 7.  Betaling

7.1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door WBN aangewezen bank of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van WBN vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

7.2.    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

7.3.    Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4.    Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft WBN, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende hetzij het op dat moment geldende depositorente van de Europese Centrale Bank met een opslag van 5% op jaarbasis, hetzij de op de moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan WBN verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 1.500,00.

7.5.    Indien WBN daartoe aanleiding ziet, kan WBN nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.    Artikel 8.  Eigendomsvoorbehoud

8.1.    Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van WBN tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2.    De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van WBN in onderpand te geven.

8.3.    Ingeval WBN de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van WBN op schadevergoeding onverlet.

8.4.    De afnemer is niet gerechtigd het geleverde ten nadele van WBN te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens WBN heeft voldaan.

9.    Artikel 9.  Levertijd

9.1.    Alle door WBN genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan WBN bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging ten gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient WBN schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.2.    Overschrijding van de door WBN opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of nietnakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

10.    Artikel 10.  Levering

10.1.    Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer.

10.2.    Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag WBN de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is WBN gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.3.    Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. WBN heeft dan tevens het recht over te gaan tot verhoging van de factuurwaarde van de opgeslagen goederen met 15%.

11.    Artikel 11.  Transport

11.1.    WBN bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. WBN is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover WBN zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

12.    Artikel 12.  Diensten

12.1.    De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van kracht indien WBN diensten verleent.

12.2.    Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaatsvinden, zullen WBN en de afnemer afzonderlijke afspraken maken.

12.3.    Onverminderd het in artikel 17 bepaalde, zal WBN overeenkomsten ten aanzien van diensten voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, indien blijkt dat WBN niet de mogelijkheden heeft om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, zonder dat de afnemer enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

13.    Artikel 13.  Software en hardware

13.1.    De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van toepassing, indien WBN software levert.

13.2.    De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van WBN, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen.

13.3.    De afnemer is er zich van bewust en accepteert dat WBN voornamelijk wederverkoper van de IT producten is en zij deze IT producten niet heeft gefabriceerd of ontwikkeld. Voor zover van toepassing, wordt vrijwaring op deze IT producten wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendommen dan ook uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van WBN aan de afnemer verleend. Door WBN wordt derhalve generlei vrijwaring op de IT producten en andere prestaties wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten verleend.

13.4.    De afnemer heeft niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van WBN of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen, door te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.5.    De afnemer is verplicht voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

14.    Artikel 14.  Overmacht

14.1.    Indien WBN door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is WBN gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van WBN op betaling door afnemer voor reeds door WBN verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal WBN alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2.    Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor WBN tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen  en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor WBN haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

15.    Artikel 15.  Garantie

15.1.    Indien de goederen door WBN van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. WBN zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

15.2.    Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van door WBN vervaardigde producten de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.

15.3.    Behoudens hetgeen in 15.1 is bepaald, garandeert WBN de door haar vervaardigde producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat WBN naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van WBN. Gebruiksartikelen als diskettes, tapes en andere geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van WBN. Gebreken dienen schriftelijk bij WBN te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

15.4.    De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan WBN of een met haar schriftelijk overeengekomen partij zijn gewijzigd of onderhouden.

15.5.    WBN garandeert voor door haar geleverde gebruikte apparatuur, dat deze zich op een voor een onderhoudsovereenkomst acceptabel technisch niveau bevindt, indien zulks door WBN schriftelijk bevestigd is aan de afnemer.

15.6.    Voldoening aan haar garantieverplichtingen door WBN, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is WBN niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

15.7.    Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door WBN in rekening worden gebracht.

16.    Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1.    WBN is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van WBN.  Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.    WBN is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

16.3.    Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door WBN geleverde goederen, is WBN niet aansprakelijk.

16.4.    De afnemer vrijwaart WBN en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van meteriele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door WBN geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van WBN en/of door haar ingeschakelde derden.

16.5.    De aansprakelijkheid van WBN uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

16.6.    WBN accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke directe en indirecte gevolgen van eventueel op te treden software problemen in verband met de eeuwwisseling, ten gevolge van de datum notering vanaf het jaar 2000 dan wel in verband met de invoering van de Euromunt, anders dan bepaald in de leveringsvoorwaarden overeengekomen met de leverancier van WBN.

17.    Artikel 17.  Ontbinding / Beëindiging

17.1.    De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

17.1.1.    de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

17.1.2.    WBN goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

17.1.3.    de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

17.1.4.    de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

17.1.5.    Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

17.2.    WBN is in de 17.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

17.2.1.    de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

17.2.2.    enig door de afnemer aan WBN verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

17.2.3.    het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

17.3.    Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

18.    Artikel 18.  Geheimhouding

18.1.    Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

19.    Artikel 19.  Uitvoervergunningen

19.1.    Het is de afnemer niet toegestaan IT producten, documentatie of andere materialen verkregen in verband met de overeenkomst vanuit Nederland uit te voeren, zonder te beschikken over de door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika en de lokale overheden vereiste uitvoervergunningen. De afnemer zal WBN vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de afnemer toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

20.    Artikel 20.  Algemeen

20.1.    De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

20.2.    IT producten zijn bestemd voor standaard commercieel gebruik en niet voor gebruik in kritische beveiligingssystemen of nucleaire installaties.

21.    Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1.    Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2.    Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van WBN, tenzij anders is overeengekomen.

21.3.    WBN is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.